Български English

4. Строителен надзор при „Строителство и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Горна Оряховица и гр. Лясковец

 Обектът се реализира съгласно ИСПА мярка № 2001/BG/16/P/PЕ/005 – Регионално събиране и пречистване на отпадъчните води гр. Горна Оряховица, България с 34 000 е.ж. Проектът обхваща изграждането на около 3030 м. канализационна мрежа и на 300 м. водопровод в гр.Горна Оряховица и около 1280 м. канализационна мрежа и 1500 м. водопровод в гр. Лясковец. Консултантът извършва административни дейности, свързани с подготвяне на документите за въвеждане на обекта в експлоатация както и относно плащането на Изпълнителя; Съобразява всички изисквания на българското законодателство относно надзора на Работите, включително съгласуваност със Закона за устройство на територията (ЗУТ) на Р. България и свързаните с него Наредби; Упражнява строителен надзор на строителните работи като подизпълнител в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба 3 на МРРБ, Наредба 2 за безопасни и здравословни условия на труд; Проверка на екзекутивна документация; Изготвяне на Окончателните доклади и др.

Лидер в Консорциум „М.Е.Т.” е Мотт МакДоналд. Консултант в изпълнение на изискванията на чл.24 от Заключителните разпоредби на ЗУТ е фирма “Трансконсулт–БГ” ООД (Лиценз № ЛК – 000099/08.07.2004), Член на Обединението „М.Е.Т”.

 

1. Упражняване на строителен надзор при изграждане на канализационна мрежа към ПОСВ - гр. Главиница

 

Възложител на проекта е Община Главиница, по ОП „Околна среда 2007-2013 г. Строителната стойност на обекта е 9 603 030 лв. без ДДС. Дейностите включват упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 168 ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, Контрол на СМР, изготвяне на Окончателен доклад и Технически паспорт. Обектът включва: Обособена позиция 1: Изграждане на канализационните клони по улици в махали „Шарман” и „Дрангоз” и подмяна водопровод по улици ”Витиня” и „Тутракан” – гр. Главиница; Обособена позиция 2: Изграждане на канализационни клонове по улици в квартали „Север” и „Запад”- гр. Главиница

 

3. Упражняване на строителен надзор при изграждане на „Канализационна система с ПСОВ с. Тенево, Община Тунджа

 

Възложител е Община Тунджа. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Договорът се изпълнява съгласно договорните условия на ФИДИК и съгласно българското законодателство ЗУТ. Строително-монтажните работи в обхвата на проекта са изграждане на Канализационна система с ПСОВ. Проектираните главни колектори, в които зауства второстепенната канализационна мрежа, се разполагат от двете страни на дола, преминаващ през селището. До всеки парцел в населеното място е предвидено канализационно отклонение – от уличната канализация до регулационната линия на парцела. Предвидени са общо 785 броя канализационни отклонения (ф160), съответно за 785 броя домакинства. От регулацията на с. Тенево до ПСОВ е предвиден довеждащ колектор с дължина 270 м (ф500). Предвидена е канализационна помпена станция за препомпване на отпадъчните води от тази част на селището (7.033 ха) към Главен профил I. Строителен Надзор на Пречиствателна Станция за Отпадни Води с.Тенево Пречиствателната станция с капацитет от 325 м³/дн е с механично и биологично пречистване на битово-фекалните отпадъчни води, което гарантира изискания от Възложителя ефект на пречистване: БПК

Консултант по реализацията Проекта (Договор № 84 /07.11.2011г) по смисъла на чл.166 на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Инженер по Договора по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (1999 г) е обединение “ММЛ-ТК". „Трансконсулт-БГ” ООД е участник в обединението с 49 % участие.

 

2. Подобряване състоянието на р. Камчия чрез изпълнение на Интегриран воден проект за с. Люляково

 

Възложител е Община Руен. Строителната стойност на обекта е 22 303 000 лв. без ДДС. Строителството включва изграждане на довеждащ водопровод, вътрешна водопроводна и канализационна мрежа с. Люляково. Обектът включва изграждане на смесена канализационна система – един колектор за битова и дъждовна вода в траншейно легло. Битовата канализация чрез СКО–я включва всички битови отпадъчни води от населеното място, както и концентрирани точкови ползватели, ако има такива. Дъждовните води от улици и площади чрез улични оттоци се заустват в канализационната тръба чрез ревизионни шахти или разклонители под 45 гр. Предвиждат се двойни УО в осовите кръстовища на по-стръмните улици. Оттоците се изграждат с утаителна част с цел поемане на повърхостни земни маси, наноси и пясък и предотвратяването на попадането им в дъждовните колектори. Работният проект е разработен с PР (полиетиленови) тръби, оребрени (структурирани) , муфирани за светли размери DN300, DN400, DN500 и DN600. Инженеринг (проектиране и изграждане) на ПСОВ с помпена станция, стопанско-административна сграда, трафопост, външно ел. Захранване, в землището на с. Люляково.” Строежът представлява изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и включва: довеждащ колектор, довеждащ път, външно ел. захранване, технологична сграда, входна помпена станция, блок съоръжение, съоръжение за заустване, БКТП, дизелгенератор, водомерна шахта, площадкови ВиК мрежи, площадкови технологични проводи. Намира се в землището на с.Люляково, община Руен, област Бургас. За строежа няма изготвен доклад за ОВОС, съгласно Решение № БС-290-ПР/2008 на МОСВ.

Консултант по реализацията Проекта е ДЗЗД “Транс и Трафик". „Трансконсулт-БГ” ООД е водещ партньор в обединението с 60 % участие.

 


2013 Трансконсулт-БГ ООД Всички права запазени ©
Уеб дизайн от QALISTIC © QALISTICCMS ©
Начало  За нас  Услуги  Проекти  Референции  Контакти