Български English

Проект „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана“

“Консултантска услуга по упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на „Инженер”, съгласно договорните условия на ФИДИК за проект „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана“ по Обособена позиция № 1 с наименование: „Упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на „Инженер“, съгласно договорните условия на ФИДИК, Червена книга за обект „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана“

Проекта се осъществява във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С046 от 12.09.2012г за инвестиционен проект № DIR-51011116-11-45 с предмет „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана“, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд.

Изпълнението на проекта „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана“ включва следните ключови моменти:

 

  • Рехабилитация на водопроводната мрежа на град Монтана:

•Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа – общо 15 602,23 м;

•Рехабилитация на сградни водопроводни отклонения – 1 061 бр.;

 

  • Разширение, рехабилитация и подмяна на канализационната мрежа на град Монтана:

•Рехабилитация и подмяна на главни канализационни колектори – 16 225,25 м;

•Изграждане на главни канализационни колектори – 3 570,88 м;

•Рехабилитация и подмяна на вътрешна канализационна мрежа – 18 242,53 м;

•Доизграждане на вътрешна канализационна мрежа – 4 309,00 м;

•Рехабилитация на сградни канализационни отклонения – 2 257 бр.;

•Изграждане на нови сградни канализационни отклонения – 374 бр.;

•Изграждане на укрепващо съоръжение -1 592,00 м.

 

Стойността на строителните работи възлиза на 41 269 133 лв.

Проект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване“ гр. Поморие

След проведена тръжна процедура, ДЗЗД "Поморие 2013" е избрано за кнсултант за оценяване на съответствието на инвестиционните прокти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти при реализиране на строеж "Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване, гр. Поморие. Обектът бе изпълнен по договорните условия на ФИДИК (Жълта книга) и в суловията на 100% съблюдаване на Закона за устройство.Проектът бе осъществен във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ между община поморие и МОСВ и бе финансиран по ОП" Околна среда 2007-2013".

Обектът е успешно въведен в експлоатация с Разрешение за ползване от 01.06.2015.

X
X
X

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА “МАГАЗИЯ 1” – Пристанище Бургас

Сградата на Магазия 1 се намира в северната част на източния вълнолом, при 3-то и 4-то корабни места. Построена е през 1903 г. Тя  е една от най-старите постройки на територията на пристанището - от 1903 г. Постройката е едноетажна, двукорабна, с размери 90/30 м.

Целта на проекта е реставриране на съществуващата металната конструкция и превръщане на сградата в обществена с функции на  Морски център, както и морска гара за каботажно плаване. Предвидени са допълващи функции като: зона за хранене /ресторант, кафе, /, търговски обекти - магазини,  информационен център и др.

 

Основни показатели на сградата:

ЗП /ново/: 2827 м2 /с вкл. покритите дворове/;

РЗП /ново/: 4085 м2 / с вкл. покритите дворове/

Допълнителна площ открити тераси с височина до 1.2м от нивото на терена -264m2

• Нов пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на Пристанищен терминал Бургас – изток” Етап 2: Модул 2 – ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

Строежът представлява изграждане на нов пътнически терминал – международна морска гара и се определя като обект с национално значение с Решение №38 на МРРБ от 25.01.2008 г. за обект „Зона за обществен достъп на транспортен възел – морска гара, железопътна гара и автогара – Бургас”.

Сградата е проектирана въз основа на одобрено техническо задание от Възложителя за проучване и проектиране за Етап 1 - Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ОВК, Пожарна безопасност и Паркоустройство и благоустрояване, с размери 42,20/25,30 м и е с разгъната площ от 1576,43 м2. Височината е 12,40 м.

Обектът е успешно приключен и за него има издадено разрешение за ползване № СТ-05-/1693/26.09.2013 г и Технически паспорт.

Общата стойност на изпълнените дейности по договора за консултантска услуга е 61 750 лв. без ДДС, съгласно Договор № 9/31.01.2013 г


2013 Трансконсулт-БГ ООД Всички права запазени ©
Уеб дизайн от QALISTIC © QALISTICCMS ©
Начало  За нас  Услуги  Проекти  Референции  Контакти