Български English

Консултантска услуга във връзка със строителство на Автомагистрала „Люлин – Софийски околовръстен път – Пътен възел Даскалово” –от км 0+000 до км 19+135.21, съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC)

Строежът включва:

  • Директно трасе на АМ “Люлин” от км 0+000 до км.19+135.21 и Осма ос Пътен възел „ Софийски околовръстен път”, която е продължение на магистралата от км 0+000 до км 0+930.64. Обща дължина на магистралата 20 км 065.85 м.
  • Пътен възел „ Софийски околовръстен път”
  • Пътен възел „Мало Бучино”
  • Пътен възел „Даскалово”
  • Мостови съоръжения – 26 бр (Монолитни 4бр; Мостове с отвор 26м – 10бр; Мостове с отвор 39 м -3бр; Надлез -1 бр; Едноотворни 6 м съоръжения – 2бр; Връзки на ПВ”Даскалово” - 6бр.),Подпорни и укрепителни стени - 26бр., тунели - 3бр
  • Инженерни мрежи ( Преместване  ТТ и оптични кабели – 11 бр.; Реконструкция на Ел. проводи 20 KV – 12 бр.; Реконструкция на Ел. проводи 110&220 KV – 7 бр.; Реконструкция на Водопроводи – 7 бр.; Реконструкция на газопроводи – 4 бр.); Външно кабелно захранване и комплексен трансформаторен пост на тунелите.

 

Строителната стойност на договора е 360 000 000 лева.

Консултантска услуга във връзка с Рехабилитация и частична реконструкция на Път І–7 (Силистра – обходен път Шумен – Върбица – Обходен път Ямбол – ГКПП Лесово) от км 232+400 до км 300+200, участък от км 232+400 до км 265+190.52, съгласно изискваният

В участъците за рехабилитация на банкетите е извършено отнемане на съществуващия хумусен пласт с дебелина минимум 10 см под нивото на съществуващата настилка и почистване от растителност. На местата с недостатъчна носимоспособност са извършени локални ремонти, като освен подмяна на цялата конструкция на настилката е изпълнен и насип за зона „А”. Преди изпълнението на усилващите пластове от неплътна асфалтова смес (биндер) е извършен ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3 мм с подходящи материали на битумна основа и ремонт на коловози с дълбочина над 15 мм.

Направено е фрезоване за предварителен ремонт (кръпки), както и площно фрезоване на съществуващата настилкаДебелината на положения биндер варира от 3.5 см до 33.5 см в зависимост от проектните нивелетни разлики. Износващия пласт с дебелина 4 см по директното трасе е асфалтобетон сплит мастик, а за уширения, аварийни площадки, зауствания и кръстовища – асфалтобетон тип “А”.

Консултантска услуга във връзка със строителство по Проект България - Транзитни пътища V”. ЛОТ 6. Път II – 79 „Елхово – Бургас”. Участъци от км.0+000.00 до км. 86+200.25 – рехабилитация”,съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC)

Строежът представлява рехабилитация от км 0+000 до км 86+200,25. Строежът преминава през населени места: гр. Елхово, покрай с. Добрич, с. Златиница, покрай гр. Болярово, с. Голямо Крушево, през гр. Средец, с. Дебелт, с. Константиново.Целта на разработката е да се възстанови и подобрявани на транспортно-експлотационите качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване безопасни условия на движението и подобряване отводняването. В участъците без ремонти, преди изпълнението на усилващите пластове от неплътна асфалтова смес (биндер) е извършено:

- запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3 мм с битумна паста.

- ремонт на коловози с дълбочина над 15 мм.

Изпълнено е фрезоване за предварителен ремонт (кръпки) с дълбочина 4, 6 или 12 см, които са отразени в схеми, както и площно (нивилетно) фрезоване на съществуващата настилка по изработен от Изпълнителя технологичен проект. Дебелината на изравнителният пласт от биндер варира от 3.5 см до 36.8 см в зависимост от проектните нивелетни разлики. Дебелина на износващия пласт по директното трасе, по уширения на настилката, аварийни площадки, зауствания и кръстовища е 4 см плътен асфалтобетон тип “А”. Реконструирани са 24 броя пътни кръстовища. Изпълнени са проектните 117 бр. черни пътища с дължина L= 20 м и ширина H – 5 м. Рехабилитирани са 90 бр. авариини площадки. Изпълнена е проектна рехабилитация на 9 бр. големи съоръжения.Всички съществуващи 172 бр. тръбни, плочести и сводови водостоци са почистени, включително втока и оттока. Където е необходимо е извършено повдигане на шапките на челните бетонови стени. Изпълниха се 3 бр. нови тръбни бетонови водостоци: на км 8+217, км 14+992 и км 63+998 – Ф1000 и 42 бр. напречни оттока Ф500. Изпълнена е реконструкция на Електрическите проводи 20 kv, минаващи над пътя без необходимият габарит на следните места: при км 0+197.21, при км 20+024.69, при км 56+727.02, при км 77+270.83 и при км 82+703.97. Поставена е нова стоманена предпазна ограда тип N2W5, в участъците предвидени в проекта. Изпълнена е нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Консултантска услуга във връзка с изпълнение на обект "Изграждане на водопроводи и канализационни колектори по Интегрирания воден проект за гр. София - Етап 1" по програма ИСПА

Обектът включва 4 подобекта с обща строителна стойност 18 420 700 Евро:

  • Довеждащ водопровод от резервоар Драгалевци по  бул.”Черни връх”  с дължина 7830 м от чугунени муфени тръби Ф 800 мм и ф600 мм със заключване.
  • Десен Слатински канализационен колектор по ул. ”Сребърна”, бул. ”Черни връх” и бул. ”Тодор Каблешков” - с общата дължина 1740 м от стоманобетонови муфени тръби с диаметри ф1400мм; ф1200; ф800 и ф600 мм. Изпълнена е и съпътстващата инфраструктура: чугунен водопровод с диаметри ф800 мм, ф500 и ф400мм.; Газопровод ф110мм; Ел. въздушна линия СрН-10кв.  
  • Десен  Перловски канализационен колектор в 4-ри Етапа

   

 Етап I:  по ул.”Петко Каравелов” от ул.”Забърде” до  ул.”Бяла Черква” с  дължина 300м,  монолитен стоманобетонов колектор с размери 280см/150см и 200см/160см и стоманобетонови тръби с диаметър ф1200мм.

 Етап II: по ул. „Бяла черква” от ул.”Петко Каравелов” до бул.”П.Ю.Тодоров” с дължина  500м, монолитен стоманобетонов колектор с размери 280см/150см и  стоманобетонови тръби  ф 2400мм,

Етап III: по бул.”П.Ю.Тодоров” от ул.”Бяла черква” до бул.”Гоце Делчев” с дължина 998м от стоманобетонови  тръби с диаметри ф2400мм и ф2000мм.

Етап IV: по бул.”Гоце Делчев”и ул.”Костенски водопад” от бул.”П.Ю.Тодоров” до бул.”Тодор Каблешков”- с дължина 980м от стоманобетонови и стъклопластови тръби с диаметри ф2000мм и  ф1600мм.

 Етап V: по бул.”Тодор Каблешков” от ул.”Костенски водопад” до бул.”България” с дължина  698м от стоманобетонови  тръби с диаметри ф2000мм и  ф1600мм.

Изпълнена е и съпътстващата инфраструктура – водопроводи от чугунени тръби ф300мм и от ПЕВП с диаметри ф280 и  Ф110мм; Контактна кабелна мрежа и отводняване.

     

Десен  Владайски канализационен колектор- по ул. ”Т. Каблешков” и бул. ”Овча Купел” с дължина 1500м от полимербетонови, стъклопластови и стоманобетонови тръби с диаметри ф2000мм, ф1600 и ф1400мм положени чрез микротунелиране.


2013 Трансконсулт-БГ ООД Всички права запазени ©
Уеб дизайн от QALISTIC © QALISTICCMS ©
Начало  За нас  Услуги  Проекти  Референции  Контакти