Български English

Консултантска услуга във връзка с изпълнение на Интегриран воден проект за Стара Загора.

Проектът е разделен на шест подобекта:

 • "Главен колектор ІІ/, Главен колектор І (ОК525-519-4616-4615-830), Отливен канал на Дъждопреливник І-2" със следните по важни СМР: Изграждане на нова канализация с обща дължина 3338м със стъклопластови тръби с диаметър от ф 700 до ф 1600 и полипропиленови тръби ф600; Полагане на дренаж ф200; Изграждане на събирателни и ревизионни шахти, дъждоприемни шахти и сградни отклонения.
 • "Канализация на кв.Кольо Ганчев - Запад" - със следните по важни СМР: Изграждане на нова канализация със стъклопластови тръби с диаметър от ф 700 до ф 1 000 и полипропиленови тръби от ф300 до ф600; Изграждане на събирателни и ревизионни шахти, дъждоприемни шахти и сградни отклонения.
 • "Улична канализация на кв. АПК (включваща реконструкция на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа)"
 • Канализация: Изграждане с полипропиленови тръби от ф342 до ф 913; Изграждане на събирателни и ревизионни шахти, и сградни отклонения.
 • Водопровод: Изграждане с ПЕВП тръби с диаметър от ф160 до ф75; Изпълнение на спирателни кранове, автоматичен въздушник, надземни пожарни хидранти, сградни отклонения.
 • "Отливен канал на Дъждопреливник VІІ - 3" - със следните по важни СМР: Изграждане на отливния канал със стъклопластови тръби ф2400, реконструкция на колектор VІІ със стъклопластови тръби ф2000; Изграждане на нов Дъждопреливник VII-3; Полагане на дренаж ф200; Изграждане на събирателни и ревизионни шахти.
 • "Битово - фекална канализация на с.Богомилово, община Стара Загора - ІІетап" - предвижда се изграждане на разделна битово - фекална канализация ІІетап, като продължение на І етап и обхваща югозападната част на с.Богомилово. Канализацията ще се изпълни от РVС тръби с диаметър ф315 и ф400 със SN 8, върху пясъчна подложка от 15см; Изграждане на ревизионни шахти
 • "Битово - фекална канализация на с.Богомилово, община Стара Загора - ІІІетап" – предвидено е изграждане на гравитачен уличен канал и Канализационна помпена станция. Канализацията ще се изпълни от РVС тръби с диаметър ф315 със SN 8, върху пясъчна подложка от 15см; Изграждане на ревизионни шахти; Изпълнение на обратна засипка от нестандартна баластра.

 

Строителната стойност на договора е 27 000 000 лева.

Консултантска услуга във връзка с изпълнение „Изграждане на канализация и водопровод по бул. „Пейо Яворов” – гр. Благоевград и Работно проектиране и реконструкция на ГПСОВ - гр. Благоевград“

По проекта са изпълнени следните дължини канализационни проводи:

 • Главен битов профил I (ф300), с дължина 1 862.27 м.л.;
 • Битов профил I (ф300), с дължина 306.98 м.л.;
 • Главен дъждовен профил I, с обща дължина 507.55 м.л., от които 265 м.л. – ф300, 211.95 м.л. – ф400 и 30.60 м.л. – ф600;
 • Главен дъждовен профил II, с обща дължина 646.35 м.л., от които 367 м.л. – ф300, 243.35 м.л. – ф400 и 36.00 м.л. – ф600;
 • Дъждовен профил 3, с обща дължина 746.38 м.л., от които 344.38 м.л. – ф300, 311.00 м.л. – ф400, 39.00 м.л. – ф500 и 52.00 м.л. – ф600;
 • Сградни отклонения – 57 бр. (ф200) /ГБПI – 50бр. – 541,7м, БПI- 7бр. – 53,7м/, с обща дължина 595,4 м.л.;
 • Дъждоприемни улични оттоци – 84 бр. (ф200), с обща дължина 582.1 м.л. /ГДПI – 26бр. – 197,6м, ГДПII – 26бр. – 172,0м, ДП3 – 32бр. – 212,5/

 

Работно проектиране и реконструкция на ГПСОВ - гр. Благоевград,е изпълнено съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране-строителство за електро и машини-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга)“.

Строежът е разделен на следните под-обекти:Входна шахта;Сграда решетки;Аериран пясъко-масло задържател-входен канал преди АПМЗ;Шахта за плаващи при АПМЗ;Измервателно устройство вход; РУ при ПРУ;ПС за първична утайка;Шахта за плаващи от ПРУ;Селектор-ново съоръжение;Биобасейн и входен канал Биобасейн;Сграда за железен трихлорид - нова сграда;Шахта с измервателно устройство за РАУ;Шахта за ИАУ;Трафопост,Табло НН и МСС2, Помпена шахта към Утайкоуплътнители; Сграда обезводняване.

Консултантска услуга във връзка с изпълнение на договор „Технически контрол при проектирането и строителен надзор по Договорите „Инженеринг за доизграждане на канализация, довеждащи колектори и ПСОВ Стамболийски, включително работно проектиране, СМР,

Консултантска услуга във връзка с изпълнение на договор „Технически контрол при проектирането и строителен надзор по Договорите  „Инженеринг за доизграждане на канализация, довеждащи колектори и ПСОВ Стамболийски, включително работно проектиране, СМР, доставка на машини и съоръжения, авторски надзор“, в рамките на проект № DIR-51011116-15-51-C036 „Канализация и ПСОВ на община Стамболийски“, ОП „Околна среда 2007 – 2013“

Консултантска услуга във връзка с изпълнение на проект: „ГПСОВ Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея“

Проектът включва:

 • Частично изграждане на битова канализация по част от улиците 3,6,7,8,12,13,15,16,17,18,19,23 и от о.т. 429  - о.т. 429а,  от о.т. 430 - о.т. 433, от о.т. 431 - о.т. 432, от о.т.636 - о.т.637; от о.т. 636а- о.т. 636б, от о.т. 532 - о.т. 505 по плана на гр. Ботевград ,квартал Зелин,представляващ съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 • Частично изграждане на битова канализация по част от улиците „7-ма“ от о.т. 484 до о.т. 473, „10-та“ от о.т. 478 до о.т. 476, „11-та“ от о.т. 481 до о.т. 461, „4-та“ от о.т.220 до о.т.227; от о.т. 226 до о.т. 229, „42-ра“ от о.т. 609 до о.т. 617, „1Чеканица“ от о.т. 517 до о.т. 131, улица от о.т. 121 до о.т. 229, улица от а.т. 127 до о.т. 203, улица от о.т. 128 до о.т., улица от о.т. 131 до о.т. 167, „31-ва“ от о.т. 534 до о.т. 571, „34-та“ от о.т. 561 до о.т. 562, „33-та“ от о.т. 564 до о.т. 567, „32-ра“ от о.т. 570 до о.т. 569, „31-ва“ от о.т. 571 до о.т. 577, „8-ма“ от о.т. 465 до о.т. 472, по плана на квартал Зелин, гр. Ботевград
 • Изграждане и технологично оборудване на ГПСОВ – гр. Ботевград и изграждане на довеждащи колектори в имот №036152, местност „Калница“, землището на гр. Ботевград

 

Общата дължина на изградените канализационни клонове в кв. Зелин от ПЕ тръби Ø315мм SN8 и SN4 е  5771,05 м. и 11,0 метра са положените тръби за отводняване на решетките. Изпълнени са сградни канализационни отклонения  - 286 броя  от Ø 160 PVC тръби,дъждоприемни решетки  - 4 броя и улични оттоци -7 броя. Настилката по трасето на канализацията е възстановена в първоначалния й вид.

 

Работно проектиране и изграждане на ГПСОВ - гр.Ботевград,е изпълнено съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране-строителство за електро и машини-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти,проектирани от Изпълнителя (Жълта книга)“.

Съгласно издаденото разрешение за строеж и работните проекти, са изградени следните подобекти, съоръжения, доставени и монтирани машини и оборудване:

 1.  Довеждащ път за ГПСОВ Ботевград;

 2.  Външно електрозахранване  – Резервно ел.захранване; КТП и дизелгенератор

 3.  Довеждащи водопроводи-питеен и непитеен

 4.  Довеждащ и отвеждащ канализационни колектори

 5.  ПСОВ  - Пречиствателна станция за отпадни води   състояща се от :

 5.1.     Хидравличен   подем и предварително механично пречистване

 5.1.1.  Входна помпена станция с груба решетка и потопяеми канални помпи

 5.1.2.  Локална помпена станция

 5.1.3.  Интегрирана компактна система за механично пречистване

 5.2.     Стъпало за биологично пречистване с активна утайка - SB реактори

 5.3.     Стъпало за дефосфатизация

 5.4.     Инсталация за дезинфекция на пречистената вода с озон

 5.5.     Стъпало за стабилизиране и уплътняване на излишната утайка .Силози за утайки

 5.6.    Инсталация за механично обезводняване на стабилизираната уплътнена утайка

 5.7  .  Въздуходувна станция

 5.8.    КИП и А –SKADA

 5.9.    Административно –лабораторна сграда и КПП

 5.10.  Площадкови водопроводи и съоръжения – водомерна шахта и противопожарен   водоем с помпена станция

 5.11. Площадкова канализация, авариен  колектор и колектор за пречистени води

 5.12. Площадкова кабелна мрежа НН и районно осветление. Мълниезащитна инсталация и заземителна инсталация.

 5.13. Площадкови пътища

 5.14. Рекултивация и озеленяване

 5.15. Ограда и портал

 

Стойност на проекта :14746500.96 лв.  без ДДС или 17695801.16 лв. с ДДС


2013 Трансконсулт-БГ ООД Всички права запазени ©
Уеб дизайн от QALISTIC © QALISTICCMS ©
Начало  За нас  Услуги  Проекти  Референции  Контакти