Български English

Консултантска услуга във връзка с изпълнение на Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник“

 • Строителство на депо за неопасни отпадъци – Регион Перник-ФИДИК„Червена книга“
 • Завод за сепариране и компостиране на неопасни отпадъци – Регион Перник - ФИДИК „Жълта книга“

Изградената Регионална система за управление на отпадъци в регион Перник заема обща площ от 140 дка и обслужва общините Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир и Трън. Площадката е разположена в землището на с. Люлин, община Перник, местност „Чокладиновец“ /в близост до кв. Тева/.

Строежът представлява комплекс от сгради и съоръжения включващ:

А. Депо, на което са изградени:

 • Приемна зона и стопански двор с КПП, Административно-битова сграда, Гараж и работилница, Гараж – навес за компактор, Автомивка, Дизел-агрегат, Газстанция, Трафопост, Открит склад, резервоар за гориво и цистерна за вода и биологично пречиствателно съоръжение за отпадни води,
 • Клетка 1 за депониране,дъното на Клетка 2 до полагане на заздравяващия слой, планировката на дъната на Клетки 3 и 4 с оглед отвеждането на повърхностните води от тях, оградната и разпределителните диги и изолационния пакет на старите отпадъци в контакт с Клетка 1. Изграден е ретензионен басейн, който да задържа неравномерно постъпващите в него инфилтрирали води от клетките и да осигурява равномерно захранване с инфилтрат за пречистване на Пречиствателното съоръжение ,
 • Пречиствателно съоръжение за третиране на замърсени инфилтрирали води от клетката, което представлява модулна инсталация пречистваща инфилтриралите води до степен, да могат да се изпуснат в приемник ІІ категория. Изградена е също така помпена станция за чисти води, чието предназначение е да събере всички незамърсени атмосферни и дренажни води в черпателен резервоар и от там по напорен тръбопровод те да достигнат изливната шахта /ИШ/.
 • Вътрешна техническа  инфраструктура –  включва дренажна мрежа за подземни води, системи за управление на инфилтрата и на чистите повърхностни води, инсталация за високотемпературно обезвреждане на биогаз, вътрешна пътна мрежа, площадково водоснабдяване и канализация, площадково ел. захранване, ограда на депото.

Б. Завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци,където са изградени:

 • Сгради- Сградите на площадката на завода са четири на брой – навес за входящи ТБО,хале за сепариране с навес за комостиране, навес за балираните отпадъци, гараж за механизирана техника. За осигуряване на противопожарните и технически нужди има изграден подземен резервоар с обем 166,60м3.
 • Площадка за достъп и маневриране - От северната страна на халето за сепариране и навес за компостиране, граничеща с него която служи за маневриране на камионите, изкарващи контейнерите със сепарирани отпадъци или тези, предназначени за депониране.
 • Площадкови ВиК мрежи и съоръжения - площадкова водопроводна мрежа за питейно – битово водоснабдяване и за противопожарно и технологично водоснабдяване. Изпълнена е битова канализация и технологична канализация а също така и  вътрешна пътна мрежа и ограда.
 • Площадки - Площадка за зреене на компост; Площадката за временно съхранение на зелени отпадъци; Зона за изсипване на ТБО.

Изградена е външната техническа инфраструктура – път за достъп до площадката  включващ рехабилитация на съществуващ път с дължина 1380 м. и новоизграден път с дължина 620м., външно ел. захранване и външно ВиК.

Стойност на проекта :8030782,57 лв.  без ДДС за Депото и 5153298,41 без ДДС за Завода

Консултантска услуга във връзка с изпълнение на Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Велико Търново“

 • Регионална система за управление на отпадъците, разположена на Площадка No. 5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землище на с. Шереметя, общ. Велико Търново“по договорните форми на ФИДИК „Жълта книга“;
 • Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 KV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни – външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на площадка No. 5по договорните форми на ФИДИК „Червена книга“.

 

Строежът представлява комплекс от сгради и съоръжения включващ: КПП, електронната везна, площадката за вземане на проби от постъпващите отпадъци, резервоар за питейни и противопожарни нужди, административно - битова сграда, работилница, мивка за камиони,склад за бали, склад за RDF,  Клетка 1 за депониранес дренажна система за инфилтрата и канализационна помпената станция за инфилтрат, инсталация за сепариране на постъпващите отпадъци и инсталация за третиране на биологично разградимите сепарирани отпадъци и разделно събраните зелени такива, сграда за компостиране, пречиствателна станция за отпадъчни води, ретензионен басейн, факел за изгаряне на биогаз , трафопост и дизел генератор .

Изградени са вътрешни транспортни връзки, площадково водоснабдяване и канализация, площадково ел. захранване, довеждащата и отвеждаща инфраструктура - ВиК, обслужващ път и електрозахранване.

 

Стойност на проекта :   23 605 327.53 лв.без ДДС за Регионална система за управление на отпадъците и 897 707,46 лв. без ДДС за довеждащата и отвеждаща техническа инфраструктура.


2013 Трансконсулт-БГ ООД Всички права запазени ©
Уеб дизайн от QALISTIC © QALISTICCMS ©
Начало  За нас  Услуги  Проекти  Референции  Контакти